Regulamin zajęć

Udział w zajęciach jest płatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zdrowe, bez przeciwwskazań..

Read more

Regulamin zajęć

Udział w zajęciach jest płatny.


W zajęciach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zdrowe, bez przeciwwskazań do ćwiczeń jogi.


Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów.


Zabrania się wnoszenia na teren zajęć alkoholu oraz palenia papierosów.


Organizator oraz wyznaczeni przez niego pracownicy są uprawnieni do niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób:

  • których stan fizyczny wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  • których zachowanie jest niebezpieczne dla siebie lub otoczenia

W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek wykonywać polecenia wydawane przez instruktora.


Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia.


W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.


Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikające z uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik wykonywać będzie wszystkie ćwiczenia na własną odpowiedzialność.


Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Instruktor prowadzący zajęcia.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.